500 хил. лв. за извеждане от експлоатация на 78 язовира у нас

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

78 язовира у нас са в предаварийно състояние, става ясно от доклад на министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката, на земеделието и храните и на вътрешните работи, оповестен от пресцентъра на Министерски съвет.

Във връзка със съоръженията в критично състояние министрите искат да се подготви проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на средства в размер на 500 000 лв. от бюджета за непредвидени и неотложни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране на дейности по временно извеждане от експлоатация на язовири в предаварийно състояние в страната. В доклада се посочва и искането министърът на земеделието и храните чрез договор да възложи извършването на дейностите на „Напоителни системи” ЕАД.

От доклада става ясно, че системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (публична държавна собственост по силата на чл. 13, т. 3, от Закона за водите), чрез които се осигурява предпазване от наводнения, отводняване и отвеждане на излишните води от земеделските земи, към 31.10.2014 година са:

– предпазни диги на р. Дунав – 295 км;

– корекции на вътрешни реки – 3 240 км;

– предпазни диги – 385 км;

– ретензионни язовири – 14 бр.;

– отводнителни помпени станции – 72 бр.;

– отводнителни полета – 1 434 хил. дка., като на 32% от тях отводняването се осъществява помпено, а на останалите – гравитачно;

– главна канална мрежа – 2 334 км;

– събирателна канална мрежа – 11 192 км.

Съобщението на МС припомня, че Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор (НСУРВС) предвижда:

–        Законова регламентация на единен контролен орган и ясно и точно определяне на собствеността, отговорностите и безопасната експлоатация на хидротехническите, в т.ч. и на защитните съоръжения във връзка с превенцията от наводнения;

–        Създаване на Координационен съвет по водите на министерско ниво, с цел координацията и реализацията на мерките, предвидени в Плановете за управление на риска от наводнение и Плановете за управление на речните басейни;

– Създаването на Национален регистър на инфраструктурата във водния сектор – качествена и количествена информация за цялата инфраструктура във водния сектор, както и за собствениците и операторите, които я поддържат;

–  Разработване на Стратегия за управление на отрасъл „защита от вредно въздействие на водите от МЗХ, в т. ч. и за отводнителните и защитни съоръжения, както и за поддържане на речните корита извън границите на населените места;

–  Оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване към МОСВ;

–  „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД да осъществява контрола за техническото състояние на язовирите. В последствие при обсъждане на ЗИД в НС се уточни това да е Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН);

–  Механизъм за прехвърлянето на управлението на язовири публична общинска собственост на „Напоителни системи“ ЕАД към МЗХ, в случаите в които съответната община прецени, че не може да се справя с безопасната експлоатация на тези язовири;

– Разработване на стратегии за развитие и управление на отраслите от водния сектор – ВиК, Хидромелиорация, Защита от вредното действие на водите и Хидроенергетика от компетентните ведомства (МРРБ, МЗХ и МЕ).

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА