Ясни са проектите, които получават финансиране по подмярка 19.3

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Списъкът включва 42 предложения на МИГ в страната

Министерство на земеделието (МЗм) публикува “Списък на проектните предложения, получили финансиране по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020.

Списъкът включва 42 проектни предложения, които са получили средства за реализация в МИГ в страната. Сред проектите има за къси вериги на доставки, създаване на условия за алтернативен туризъм, промотиране на местно винопроизводство, създаване на местна марка продукти и др.

По подмярка 19.3 се осигурява подпомагане за осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво;    създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.

Проектите целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г.

Като допустими кандидати могат да участват МИГ, които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 г. или на Наредба № 22 от 2015 г.

Партньори по проектите за вътрешно териториално сътрудничество могат да бъдат други МИГ, а асоциирани партньори – местни инициативни рибарски групи (МИРГ), Местна група за действие (МГД) или друга група от местни публични и частни партньори.

Партньори по проектите за транснационално сътрудничество също са МИГ, а асоциирани партньориoри могат да бъдат освен МИРГ от България, така и МИГ, МИРГ, местни групи за действие или други групи от местни публични и частни партньори на определена територия в Европейския съюз или трети страни.

Като допустими за финансиране дейности се определят разработването на съвместен продукт/услуга; извършване на строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България (РБ) за целите на проекта; придобиване на други материални и нематериални активи за целите на проекта; изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга; реализиране на промоционални или маркетингови кампании; провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.; дейности по публичност и информираност; координация на изпълнението на дейностите по проекта.

Сред очакваните резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество е разработването на съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от РБ; провеждането на изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга; реализацията на промоционални или маркетингови кампании; изграждане на капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА