Проект за горите на стойност близо 10 млн.лв. ще изпълнява СЗДП

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Проект: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ стартира през януари 2023 г.

Продължителността на проекта е 13 месеца, общата стойност възлиза на 9 956 304.94 лв. без ДДС, от които 8 462 858.20 лв. европейско финансиране и 1 493 445.74 лв. Национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Подобряване на състоянието на горските местообитания

Целите на проекта са създаване на условия за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез залесителни и отгледни мероприятия на територията на СЗДП.

засаждане, Стара загора, Agrozona.bg

Заложените цели ще дадат принос към изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на три милиарда нови дървета в ЕС при пълно зачитане на екологичните принципи“ от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., разписаната за изпълнението на този ангажимент „пътна карта“ от Нова стратегия на ЕС за горите за 2030 г., както и към изпълнението на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000, насочени към горски природни местобитания, чрез увеличаване на новозалесените площи.

Включени дейности по проекта

Дейностите включени в проекта са: закупуване на техника и технологично оборудване за залесяване, почистване и почвоподготовка на площи за залесяване, залесяване на подготвени площи, попълване на създадени горски култури, грижа за горски култури.

Ще се провеждат също отгледни мероприятия в горски насаждения без материален добив; провеждане на дейности в горски разсадници, информационна кампания и популяризиране на залесителните мероприятия и създаване на условия за организиране на бъдещи кампании. Ще де изпълняват още спомагателни дейности по подготовка на проектното предложение, организация и управление на проекта, дейности по информация  и комуникация.

Залесяване с около 210 000 фиданки

Очакваните резултати след изпълнение на дейностите от проекта са свързани с осигуряване на качествена обработка на почвата на площ от 3328 дка с цел създаване на благоприятни условия за растежа и развитието на младите фиданки. Залесяване на обща площ от 3 623 дка. с около 210 000 бр. фиданки и попълване на площ от 1 212 дка с около 75 000 броя фиданки.

Основно ще се залесява с местни дървесни видове топола, дъб, върба, горскоплодни дървесни видове и др.

Планирано е да се отгледат 19 806 дка горски култури, осигурявайки оптимален растеж, прираст и добро здравословно състояние на горите. Подобряване на структурата и създаване на оптимален състав на гората на площ от 1 355 дка чрез отглеждане на млади естествени насаждения – мероприятие в млади гори без материален добив.

Увеличаване на разсадниковото производство

Модернизация и увеличаване на дяла на разсадниковото производство в четири големи разсадника на територията на СЗДП: горски разсадник „Мърчево“ – ТП ДГС Монтана; горски разсадник „Ашиклар” – ТП ДГС Берковица; горски разсадник „Галово” – ТП ДГС Оряхово и горски разсадник „Рибен“ – ТП ДГС Плевен.

Общото количество фиданки, които ще бъдат отгледани в разсадниците през периода на действие на проекта е приблизително 680 000 бр., които ще бъдат засаждани и през следващи години.

дърво, нов сорт, Agrozona.bg

Предвидена е също модернизация на залесителните процеси чрез закупуване на нова, неупотребявана техника за почистване, почвоподготовка, залесяване и разсадниково производство. Създаване на по-добри условия за работниците и служителите, които работят на терен и повишаване на заетостта в Северозападният регион. Провеждане на информационна кампания за информиране на населението за ролята на Европейският съюз и структурните му фондове, за процесите по залесяване на нови насаждения и горскостопанските дейности, свързани с тях.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА