Плащанията на консултантите от НССЗ ще осъществяват на база единна ставка

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Оперативните разходи на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) да се възстановяват от ДФ „Земеделие“ на база на реално извършени разходи, отчетени с разходооправдателни документи и чрез единна ставка определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи. Такова предложение е подготвил  Управителния орган по ПРСР 2014-2020 г. за следващото заседание на Комитета по наблюдение.

Облекчаване на административната тежест

В мотивите към това предложение е посочено предвиденото създаване в България на консултантски капацитет на общинско ниво чрез разширяването на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и създаване на до 50 мобилни общински центрове (офиси)  за консултантски услуги, които да подпомагат дейността на действащите към момента 28 областни офиса на Службата.
Функционирането на мобилните общински центрове е неизменно свързано със съпътстващи оперативни разходи, като разходи за гориво, винетни такси, граждански застраховки, технически прегледи за автомобили, командировъчни разходи за служителите, ангажирани в процеса на предоставяне на съвети и консултации, офис консумативи, разходи за ел. енергия и други,  които са свързани със значителен обем документи.

Ангажиране на по- малко административен капацитет

Одобрението и отчитането на оперативните разходи, свързани с функционирането на мобилните центрове на НССЗ изисква ангажиране на значителен административен капацитет: на етап кандидатстване от страна от кандидата във връзка с подготовка на проектното предложение и набавяне на всички изискуеми документи; от страна на УО на етап разглеждане и одобрение на проектното предложение във връзка с необходимостта от извършване на преценка за обосноваността на заявените за подпомагане разходи (три оферти, референтни цени) и на етап изпълнение и отчитане на проекта от страна на бенефициента и ДФ „Земеделие“.
Поради тази причина, Управляващият орган  счита за най-удачно да бъде предвидена възможност по подмярката, оперативните разходи за функциониране на мобилните центрове да се прилагат въз основа на  единна ставка в размер на до 15 на сто от допустимите разходи за възнаграждения.

Опростен подход по прилагане на подмярката

По този начин, ще бъде осигурена опростен подход за прилагане на подмярката, което ще спомогне за  удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите относно: повишаване квалификацията и управленските умения на земеделските производители; повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска.

Дейностите ще допринесат и за подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфера на знания и иновации и за облекчаване на достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги, като в същото време ще се гарантира, че прилагането на одобрените дейности ще е в съответствие с принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА