Новости в „Агроекология и климат”: растения срещу ерозията, спъвачки на овчарските кучета

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Да се оптимизират правилата за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“ е една от целите на промените на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които са публикувани днес в Държавен вестник.. Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., предвиждат новите ангажименти от 2021 г. да се изпълняват за една година.
По отношение на направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажимента да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата на мярката.
Предвиден е едногодишен срок за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направления, като в съответствие с чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2220 г. продължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.
По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за:
Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона.
Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.
В списък пък са публикувани допустими култури от групата на трайните насаждения, подходящи за прилагане на дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията. Въвежда се условие за заявените площи по дейността да се изискват документи, удостоверяващи че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.). Във връзка с дейността за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност се създава Приложение № 11 с медоносните тревни растения, които следва да се засяват при изпълнение на дейността.
Практиката по прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ показа необходимостта от усъвършенстване и повишаване изискванията в направлението. Добавят се изисквания животните да са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама