Настояват за нови мерки за управление на риска в земеделието заради националната сигурност

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
6 Минути

Трябва да се използват всички налични инструменти по ОСП, за да се стабилизират селскостопанските пазари

С цел овладяване на продоволствения риск, следва да бъде реализирано основно преориентиране в дългосрочен план на селското стопанство на европейско и национално ниво. Използване на всички налични инструменти в рамките на Общата селскостопанска политика (стратегически планове, програми и др.) за стабилизиране на селскостопанските пазари. Иновациите чрез научни изследвания, знания, технологии, агроекология и възприемане на най-добри практики могат да смекчат натиска върху разходите за входящи ресурси без да навредят на капацитета за производство и да доведат до дългосрочен напредък в производителността, така че да се осъществи екологичният преход, се казва в Доклад за състоянието на националната сигурност в България през 2021 г, който е част от програмата на Комисията по земеделието и храните в Парламента днес. Иновациите ще спомогнат за извършването на коренна промяна в обществото, като намалят разхищението на храни, поощрят хранителните режими, в които присъстват повече продукти от растителен произход, и изграждат партньорства с трети държави за развитие на устойчиви продоволствени системи. Необходимо е да се дава предимство на действията, които повишават добивите по устойчив начин чрез технологични и агроекологични иновации, е записано още в документа.

 

Биосигурността изисква строг контрол

По отношение на превенцията на риска за биосигурността следва да се работи в животновъдните обекти от животновъдите, както и прилагането на строг контрол от компетентния орган – Българската агенция по безопасност на храните. По отношение на риска от унищожаването на почвеното плодородие, е видима необходимостта от инвестиции за преработка на биологични отпадъци/остаътъци от хранителната верига с микроорганизми в анаеробна среда и получаване на тор с високо въглеродно съдържание за почвите и на газ за битови и индустриални нужди – този тип инвестиции са работещи решения за намаляване на отпечатъка на вредните емисии.

 

Управлението на риска

Рискът в земеделието може да бъде ефективно управляван и чрез въвеждане на правила в сферите на системите за застраховане, взаимоспомагателните фондове и използването на възможностите на гаранционни фондове за подобряване на достъпа до финансиране на земеделски стопани. Тези инструменти са предпоставка за намаляване на риска от загуби от различни кризисни събития и в голяма степен гаранция, че вложените средства ще бъдат надеждно защитени. Успоредно следва да бъдат продължени механизмите за компенсиране на земеделските стопани при загуба на реколта в резултат от неблагоприятни климатични събития. В последните години е все по-видима и необходимостта от създаване на условия за предприемане на колективни действия за преодоляване на рисковете от природни и приравнени към тях бедствия, в това число разработка на нови застрахователни схеми за обединения на земеделски стопани за споделяне и покриване на рискове, вместо досега действащото подпомагане на 100% пропадналите от бедствия площи на ниво стопанство, инвестиции за мониторинг и разбиване на градоносните облаци с дронове и др.

 

Зависимостта от чужди ресурси

От голямо значение е да се намали зависимостта от минерални торове, произведени от изкопаеми горива. Инвестициите в кръговата биоикономика допринасят за заместването на продукти, материали и енергия на основата на изкопаеми горива, като по този начин спомагат за декарбонизация на икономиката. Важна област на иновации е производството на минерални торове с чисти технологии, както и ускоряването на производството и използването на енергия от възобновяеми източници. Производството на електроенергия в земеделските стопанства чрез вятърна или слънчева енергия или чрез биогаз ще засили адаптивността на самите стопанства, като заедно с това ще се допринесе за сигурността и устойчивостта на европейските енергийни доставки. В настоящата криза трябва да се избягва използването на хранителни и фуражни култури като суровини за увеличаването на биогоривата.

 

Инвестициите в Стратегическия план

По линия на Стратегическия план по ОСП следва да се дава предимство на инвестициите, които намаляват зависимостта от газ, горива и входящи ресурси (пестициди и торове), чрез инвестиции в устойчиво производство на биогаз, с които да се намали зависимостта от руския газ; инвестиции в прецизно земеделие, с които да се намали зависимостта от синтетични и минерални торове, както и от химически пестициди; подкрепа за улавяне на въглеродния диоксид, с която да се намалят емисиите на парникови газове и да се осигурят по-добри доходи за селскостопанските производители; подкрепа за агроекологични практики, с която да се намали зависимостта от химически входящи ресурси и да се осигури трайна продоволствена сигурност.

 

Горските с повече права в общинските гори

Необходимо е предприемането на стъпки в посока на засилване на контрола от страна на Изпълнителна агенция по горите към общините, собственици на гори; повишаване на началните цени за възлагане на добива на дървесина, в рамките на финансовите възможности на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, както и увеличаване на оборота (количествата дървесина), които се предлагат от складовете за продажба, с оглед намаляване на себестойността на единица продукция при постоянни месечни разходи за поддръжка.

По отношение на извършването на основни ремонти и реконструкция на 19-те язовира – публична държавна собственост, е необходимо да се предвиждат бюджетни средства за основен ремонт и реконструкция на язовирните стени и съоръженията към тях. Изграждането на Център за възстановяване от бедствия, който да обезпечава и резервира информационните системи на Министерство на земеделието, е от съществено значение, се казва още в доклада.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА