Карлово, Пловдив и Садово с най- много приходи от екоглоби

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

През първите два месеца от тази година, експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в общините Пловдив, Карлово и Садово са наложили най-голям брой глоби, съобщават от РИОСВ- Пловдив.

Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за януари и февруари възлизат на 72 625 лева, като 37 100 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28 015 лв., община Пловдив – 4 619лв. и община Садово – 2 774 лева.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 8 акта. Издадени са и 11 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на 49 000 лева. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни екоинспекцията е наложила санкции на оператор на инсталации в общ размер от 20 000  лева. Наложени са и 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда, от които две месечни санкции в общ размер от 3434 лв./мес. и една еднократна санкция в размер на 317 лв.

За коментирания период са постъпили 141 сигнала на „зеления телефон“ и 52 писмени жалби. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, следвани от такива, свързани с проблеми с водите и биоразнообразието.

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

През този период са приложени процедури за 185 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които касаят бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 32 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама