Ето какви държавни помощи ще получава растениевъдството през следващите години

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
8 Минути

Вижте какви разходи са допустими за финансиране по схемите

Осем схеми за държавна помощ ще могат да получават стопаните от сектор Растениевъдство, стана ясно от Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ в Министерство на земеделието по време на Деветата Национална среща на земеделските производители. Това са Държавна помощ за производството на качествени семена и посадъчен материал; за застраховане на земеделска продукция;  за 100% пропаднали площи; за контрол на Телен червей по картофи; за контрол на вредители по трайните насаждения; за контрол на Доматен миниращ молец; за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.; за инвестиции.

 

ПОМОЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Цел на помощта – насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена и посадъчен материал;

Бенефициери: МСП в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС);

Максимален интензитет: 100 % от реално извършените разходи за извършвани от ИАСАС дейности по сертифициране;

Приемливите разходи: разходите по мерките за контрол във връзка със Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, извършвани от ИАСАС: полска инспекция, вземане на проби, лабораторни анализи, последващ контрол.

 

 

ПОМОЩ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Цел на помощта насърчаване на земеделските стопани за доброволно застраховане на селскостопанска продукция;

Бенефициери: земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури;

Максимален интензитет: плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн – до 65 % от стойността на застрахователната премия;

зърнени и маслодайни култури – до 35% от стойността на застрахователната премия;

Приемливите разходи: Разходите за застрахователни премии по застрахователни полици, с които се компенсират щети, причинени от неблагоприятни климатични събития.

 

ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Цел на помощта компенсиране на щетите по земеделски култури в сектор „Растениевъдство”, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия;

Бенефициери: земеделски стопани притежаващи констативни протоколи за напълно унищожени земеделски култури (100 %), издадени от експертни комисии към общински и областни дирекции „Земеделие“;

Размер на помощта:

  • Подпомагането по помощта се състои в директни помощи и е в размер до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през стопанската година;
  • Действителните разходи се изчисляват на база на технологични карти;
  • Земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. На базата на извършеното обследване от експертни комисии се издават констативни протоколи удостоверяващи напълно пропаднали площи (100%), в резултат на неблагоприятните климатични условия;
  • На основание на издадените констативни протоколи се изготвя регистър, въз основа на който се предприемат действия за разпределяне на финансов ресурс за обезщетение на понесените щети.

 

ПОМОЩ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛ ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ ПО КАРТОФИ

Цел на помощта Ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae);

Бенефициери: Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски стопани, отглеждащи картофи;

Размер на помощта: Подпомагат до 100 % от разходите за закупуването на продукти за растителна защита;

Приемливите разходи: разходите за продукти за растителна защита разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Земеделският стопанин предоставя при кандидатстване декларация относно размера на нападнатите площи и установена плътност на вредителите на база направено обследване или миналогодишно нападение, заверена от Областна дирекция по безопасност на храните.

 

ПОМОЩ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ ПО ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Цел на помощта ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза);

Бенефициери: малки и средни предприятия – земеделски стопани, отглеждащи трайни насаждения;

Размер на помощта: До 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита;

Приемливите разходи: Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за химичен контрол на вредители по трайни насаждения (пролет); продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове (есен).

 

ПОМОЩ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛ ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ ПРИ ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Цел на помощта ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец – Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии;

Бенефициери: земеделски стопани, отглеждащи зеленчукови култури  (домати, пипер, патладжан и картофи) в оранжерии;

Размер на помощта: До 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита;

Приемливите разходи: Разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на вредителя.

 

ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.

Цел на помощта да се подпомогнат земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.;

Бенефициери: малки и средни предприятия – земеделски стопани и признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци”;

Размер на помощта: до 1 200  лв. с ДДС на бенефициер годишно, и до 5 000 лв., с ДДС на група/организация годишно, за максимален период 5 години;

Приемливите разходи:

– регистриране на производителя или групата/организацията в базата данни на GLOBALG.A.P. и получаване на GLOBALG.A.P. GGN номер – универсален – идентификационен номер на всеки производител;

– извършване на сертификационен одит/инспекция издаване на сертификат GLOBALG.A.P/сертификационна такса.

 

ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЕВЪДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Цел на помощта да се стимулира инвестиционният процес в сектора и да повиши конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез технологична модернизация на производството. Предоставя се под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на допустимите инвестиции;

Бенефициери: земеделски стопани и признати  групи или организации на производители;

Приемливите разходи:

– закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране;

– закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника за складиране, бокспалети и каси/щайги за многократна употреба;

– закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА