ЕК прие дерогация за 2023 г.: Допуска се авансово плащане на процент от директните плащания

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) за дерогация за 2023 г.

Дерогацията касае размера на авансовите плащания през 2023 г., под формата на директни плащания и свързани с площи и животни интервенции за развитие на селските райони.

Според решението на ЕК чрез дерогация от член 44, параграф 2, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2116 за референтната 2023 година държавите членки могат да правят авансови плащания в размер до 70 % за интервенции под формата на директни плащания съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и за мерките, посочени в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и в глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Чрез дерогация от член 44, параграф 2, втора алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/2116 за референтната 2023 година държавите членки могат да правят авансови плащания в размер до 85 % за подкрепата, предоставяна по свързани с площи и животни интервенции за развитие на селските райони по дял III, глава IV от Регламент (ЕС) 2021/2115.

С цел да се преодолеят проблемите с ликвидността на държавите членки следва да се разреши да правят по-големи авансови плащания за референтна 2023 година, се казва в Регламента на ЕК.

Решението за дерогация е повлияно от преценката на ЕК по отношение на пандемията от Covid-19, нейното въздействие върху веригите за доставки на храни и рязкото покачване на цените на енергията и суровините за селското стопанство от есента на 2021 г.

Освен това, ЕК взема предвид, че нахлуването на Русия в Украйна усложни ситуацията и оказа допълнително отрицателно въздействие върху селскостопанския сектор

Цените на суровините, като енергията, торовете и фуражите, се увеличиха значително във всички селскостопански сектори. В резултат на това делът на разходите за енергия и торове в общото междинно потребление се увеличи значително през 2022 г., като най-голямо увеличение се наблюдава при стопанствата за полски култури и трайни насаждения, и в двата случая поради обвързаността им с разходите за торове.

Цените на торовете са все още много високи спрямо досегашните равнища

Данните сочат, че земеделските стопани са реагирали, като са намалили използването на торове, като това крие все още възможни отрицателни последици за добивите и качеството на хранителните и фуражните продукти.

Цените на други производствени суровини за земеделските стопани и операторите във веригата за доставки на храни в Съюза, като например продукти за растителна защита и за лечение на животните, машини и опаковки, се увеличиха в съответствие с общата инфлация.

Напоследък се понижават значително цените на повечето селскостопански стоки, като зърнените култури, маслодайните семена и млечните продукти. В някои държави членки ситуацията стана особено трудна вследствие на влошаването на съотношението между цените на суровините и цените на стоките.

Тези обстоятелства, в допълнение към неотдавнашните неблагоприятни метеорологични явления в някои региони, като екстремна суша и наводнения, най-вероятно ще причинят проблеми с ликвидността за земеделските производители.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements