До понеделник продължава общественото обсъждане на Закона за представителните браншови организации

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

С решение на Министерски съвет е одобрен проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти. Общественото обсъждане на Закона ще продължи до понеделник, 9-ти януари.

Цели и мотиви

„Законопроектът цели да уреди статута и функционирането на браншови организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации, част от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.“, се посочва в мотивите към него.

Ще бъдат ясно определени критериите за представителност на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански продукти в Република България, което ще допринесе за създаване на яснота, кои са основните представители на различните браншове, които представляват земеделските стопани и агробизнеса в Министерството на земеделието.

„Създаването на единна нормативна рамка цели да осигури еднакво третиране при определяне на представителността на земеделските обединения. С ефективното й прилагане ще се гарантира по най-добрия начин представителността на различните браншове в сектор „Земеделие““, посочват още вносителите на Закона.

„Към настоящия момент съществуват множество браншови организации, които динамично променят членската си маса и териториалния си обхват, което от своя страна създава затруднения в Министерство на земеделието при определяне на представителността им с оглед комуникацията с тях“, се посочва в мотивите към Закона

„Липсата на ясни критерии за представителност създава предпоставка за различни и противоречащи си позиции в един и същ земеделски бранш. При липса на единна позиция по разглеждания въпрос в министерството няма увереност, че при разработването на определена политика са взети предвид позициите на заинтересованите страни – организации и земеделски стопани в дадения сектор. От страна на земеделските стопани неефективната комуникация създава впечатление, че позицията им може да остане незачетена, а направените предложения за промени в сектора да не отчитат последиците за определени групи земеделски стопани.

Представителност пред органите на централната и местната администрация

Прилагането на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти е стъпка в посока повишаване на информираността за вида на земеделските стопани, заетите в агробизнеса, отглежданите и  произвежданите продукти в България. Тези лица имат важна роля в осигуряване на  продоволствената сигурност и осъществяването амбицията ни е те да бъдат обединени и сами да решават кой да ги представлява пред органите на централната и местната администрация и да защитава интересите им, се посочва в мотивите към Закона.

Определяне на критерии за представителност на браншовите организации

Законопроектът ще допринесе за очакваните ползи за земеделските производители и бизнес операторите, които, функционирайки обединени на национално, регионално и областно ниво, ще имат обща визия за развитие, прозрачен избор за членство и представителност и регламентирани отношения с държавните институции.

Законопроектът има за цел определяне на критерии за представителност на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански продукти в Република България. Това ще даде яснота кои са основните представители на различните браншове, които представляват земеделските стопани и агробизнеса в Министерство на земеделието, се посочва в мотивите към Закона.

Създаване на нормативна рамка ще осигури еднакво третиране при определяне на представителността на земеделските обединения. С ефективното ѝ прилагане ще се гарантира по най-добрия начин представителността на различните браншове в сектор „Земеделие“.

Създаване на публичен регистър с браншови организации

Законът ще има за цел създаване на публичен регистър, подържан от Министерство на земеделието, чрез който да бъдат видими представителните браншови организации, членовете, които те представляват.

В законопроекта са въведени специфични изисквания, въз основа на които областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти да бъдат вписани в регистъра на Министерство на земеделието.

Областно представителни браншови организации

При областно представителна браншова организация в различните браншове са въведени критерии за определяне на представителност на сектори „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработка на селскостопански продукти“.

Критериите се свеждат най – общо до минимален брой членове за съответната област и процентно съотношение на представителност спрямо официално регистрираните производители и/или преработватели на даден/и селскостопански продукт/и за съответната/ите област/и.

Предвидени са и варианти, в случай че производителите и/или преработвателите на селскостопански продукти не отговарят на нито едно от горепосочените изисквания поради териториални или други специфики на конкретния продукт, също да могат да образуват областно представителна браншова организация от най-малко 7 члена, които имат регистриран или одобрен обект за производство и/или преработка по Закона за храните и по Закона за фуражите за съответния бранш.

Регионално представители браншови организацияодит БАБХ, Салмонела, Agrozona.bg

Специфичното изискване при регионално представителна браншова организация е, че в нея трябва да членуват най-малко две областно представителни браншови организации от един и същи сектор и бранш, които трябва да бъдат в териториална непрекъснатост в областите, от които обединява членове;

Национално представителни браншови организации

При национално представителната браншова организация са определени специфични изисквания, на база на които обединенията да бъдат вписани в регистъра на Министерството на земеделието, като основно те трябва да обединяват най-малко седем областно представителни браншови организации. И тук са предвидени възможности ако една браншова организация не отговоря на тези изисквания поради териториални или други специфики на съответния вид култури/животни, да може да бъде вписана като национална само по преценка на министъра на земеделието.

Създаване на правна рамка

Създаването на правна рамка ще изсветли дейността на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански продукти, ще осигури прозрачност на обединенията и членовете им, обективност за ангажираните в земеделския сектор и не на последно място ще улесни и обективизира избора на Министерство на земеделието с кого да работи при решаване на ключови проблеми и политики в сектора.

Преходни и заключителни разпоредби

В преходни и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени в Закона за животновъдството, в Закона за пчеларството, в Закона за храните, Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и Закона за горите.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА