ОПОС 2014-2020 г.: 26 договора за близо 92 млн. лв. са сключени по Натура 2000

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Към края на юни 2020 г. по ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Управляващият орган на ОПОС подпомага политиката по опазване на биологичното разнообразие с обявени процедури за изпълнение на консервационни дейности за подобряване природозащитното състояние на птици, видове и природни местообитания.

По Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) към края на юни 2020 г. са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. С цел пълно усвояване с решение от 13 март 2020 г. Министерският съвет даде съгласие на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.От началото на програмния период по ОПОС са сключени общо 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.

Строят и ремонтират 28 пречиствателни станции за отпадни води със средства по ОПОС

В сектор „Води“ са сключени общо 41 договора за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. Със средства по ОПОС 2014-2020 г. ще бъдат построени/реконструирани 28 Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). Вече са новопостроени и въведени в експлоатация са 5 ПСОВ – на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. На 16 юни е  подписан най-мащабният договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв. от които ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Той предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Към момента по ОПОС се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв.

Изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци

По приоритетна ос „Отпадъци“ вече сключените договори са 79 с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези средства се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона/годишно. Интензивно се сключват договори за рекултивация на депа, които са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които ОПОС осигурява безвъзмездно 615 млн. лв.  С одобреното през юни от ЕК изменение на ОП „Околна среда“ и с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по програмата, са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към  приоритетна ос  „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.

Укрепване на свлачища и превенция срещу наводнения

ОП „Околна среда“ инвестира в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Към момента по тази ос са сключени общо 16 договора на стойност 114,4 млн. лв. Най-мащабен е проектът за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време на стойност 39 млн. лв. Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър – Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. За укрепване на свлачища и превантивна дейност се изпълняват 9 проекта на стойност 33 млн. лв. С успешното им изпълнение ще се опазят живота и здравето на 26 300 жители в свлачищни райони.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама