Етикет: недеклариран

Проверка е установила над 20% недеклариран добив от кариерите

Над 20% недеклариран добив от кариери за различни видове руда  е установила

РЕКЛАМА