calculate

Финансовият анализ по 7,2 – по Метода на дисконтираните парични потоци

За всички проекти по подмярка 7.2 за всички видове малка по мащаби инфраструктура се изисква финансов анализ, ако надвишават левовата равностойност на 50 000 евро. Изключение правят само проектите за изграждане, реконструкция, …