Видео

Забраняват строителството в пасища и ливади

pasishte
Автор: Агрозона
Споделена58

Забрана за извършване на строителство в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“, предвижда нов законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

 С новите промени се предвижда още договорите за аренда за ползване на земите от държавния и общинския поземлен фонд да имат максимален срок от 10 стопански години при  отглеждане на едногодишни полски култури, а за договорите за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години, като за последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се също да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ или ОПФ чрез конкурс.

Ще бъде  регламентиран и нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади, като обща комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“, ще разпределя едновременно пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на правоимащите лица в землището, където е регистриран животновъдният им обект, а при изчерпване на ресурса от държавни и общински имоти в същото землище, ще се разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища.

 С промените се създава и нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от ДПФ на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм, като се отмени Наредба №16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове.

Целият документ свалете от ТУК

Видео на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *