Промените в Закона за горите нямат за цел административна регулация на цените на дървесината

Valentina Marinova_zam ministur MZH
9:49 5 сеп’13

Промените в Закона за горите нямат за цел да се извърши нормативна и административна регулация на цените на дървесината. Това каза зам.-министър Валентина Маринова, цитирана от ИА Фокус. По думите й – промените са насочени основно към създаване на една нормална среда за работа на дърводобивните и дъропреработвателните предприятия, включително и на държавните горски предприятия. „Именно чрез осигуряване на ясни условия и правила за осъществяване на тяхната дейност ще бъде постигнато ниво на цените, което да отговаря на интересите както на местното население, така и на индустрията базирана на дървесината като суровина, която осигурява заетост на десетки хиляди граждани. С оглед подобряване механизмите за ползване на дървесина се извършват в момента и промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, каза д-р инж. Валентина Маринова.

„Предлагаме изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горскостопански дейности и по-конкретно с възобновяването на горите и ползването на дървесина. Прави се промяна по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища, като действащия към момента срок от 7 години се намалява на 3, тъй като ние считаме, а и традициите в горското стопанство показват, че 3 години е един оптимален срок, в който да започне процес на естествено възобновяване в сечищата и опожарените територии. По отношение ползването на дървесина предлагаме една редакция, която да регулира по-правилно възможностите за т.нар. местни фирми да участват в определени процедури за добив или за продажба на дървесина, като измененията целят да се избегне неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбите, имащи отношение към насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средни предприятия по места. Прави се предложение за отмяна и на един считан за спорен и неприложим текст, приет през 2012 г., въвеждащ ограничение по отношение ползването на някои категории дървесина за производство на енергия от дървесна биомаса, включително топлинна енергия. Същевременно е предложена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници, с която се премахва допълнителното насърчаване чрез определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия, произведена от необработен дървен материал, включващ строителните категории дървесина и категорията дърва, като преференциални цени за изкупуване ще останат единствено за отпадната дървесина, каза инж. Валентина Маринова.
По думите й – направени са и няколко други изменения, които по същество не изменят основни постановки в закона, но целят неговото коректно прилагане.
„Въвежда се краен срок на общините – собственици на горски територии, да изберат форма на управление на общинска горска структура, тъй като повече от две години след влизането в сила на закона, част от тях не са изпълнили задълженията си. Направени са също допълнения, необходими за прилагането на европейски регламент, свързан с дървесината и продуктите от тази суровина”, каза д-р инж. Валентина Маринова.

Добавете бележка

АГРОЗОНА ТВ

Aбонирайте се за нашия бюлетин!

Знаете ли, че МЗХ разработва нов Поземлен кодекс?

Виж резултатите

Изчакайте ... Изчакайте ...
Ministry of Agriculture and Food
Държавен Фонд Земеделие
0000000490-thumb
ИАРА

За списанието

„Агрозона” е ежемесечно списание, на страниците на което може да откриете анализи и проучвания на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”.

Контакти

гр. София, 1606
бул. “Хр. Ботев” 18, ет. 1, ап. 2
тел. 02/ 950 24 35,
agrozona@agrozona.bg
office@agrozona.bg
Copyright © 2012 Агрозона БГ. Всички права запазени