Промените в Закона за горите нямат за цел административна регулация на цените на дървесината

Valentina Marinova_zam ministur MZH
9:49 5 сеп’13

Промените в Закона за горите нямат за цел да се извърши нормативна и административна регулация на цените на дървесината. Това каза зам.-министър Валентина Маринова, цитирана от ИА Фокус. По думите й – промените са насочени основно към създаване на една нормална среда за работа на дърводобивните и дъропреработвателните предприятия, включително и на държавните горски предприятия. „Именно чрез осигуряване на ясни условия и правила за осъществяване на тяхната дейност ще бъде постигнато ниво на цените, което да отговаря на интересите както на местното население, така и на индустрията базирана на дървесината като суровина, която осигурява заетост на десетки хиляди граждани. С оглед подобряване механизмите за ползване на дървесина се извършват в момента и промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, каза д-р инж. Валентина Маринова.

„Предлагаме изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горскостопански дейности и по-конкретно с възобновяването на горите и ползването на дървесина. Прави се промяна по отношение на срока, предвиден за залесяване на пожарища и сечища, като действащия към момента срок от 7 години се намалява на 3, тъй като ние считаме, а и традициите в горското стопанство показват, че 3 години е един оптимален срок, в който да започне процес на естествено възобновяване в сечищата и опожарените територии. По отношение ползването на дървесина предлагаме една редакция, която да регулира по-правилно възможностите за т.нар. местни фирми да участват в определени процедури за добив или за продажба на дървесина, като измененията целят да се избегне неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбите, имащи отношение към насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средни предприятия по места. Прави се предложение за отмяна и на един считан за спорен и неприложим текст, приет през 2012 г., въвеждащ ограничение по отношение ползването на някои категории дървесина за производство на енергия от дървесна биомаса, включително топлинна енергия. Същевременно е предложена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници, с която се премахва допълнителното насърчаване чрез определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия, произведена от необработен дървен материал, включващ строителните категории дървесина и категорията дърва, като преференциални цени за изкупуване ще останат единствено за отпадната дървесина, каза инж. Валентина Маринова.
По думите й – направени са и няколко други изменения, които по същество не изменят основни постановки в закона, но целят неговото коректно прилагане.
„Въвежда се краен срок на общините – собственици на горски територии, да изберат форма на управление на общинска горска структура, тъй като повече от две години след влизането в сила на закона, част от тях не са изпълнили задълженията си. Направени са също допълнения, необходими за прилагането на европейски регламент, свързан с дървесината и продуктите от тази суровина”, каза д-р инж. Валентина Маринова.

Добавете бележка

времето в София

It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 25, 2016
Днес
27 / 13 C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 26, 2016
Пет
25 / 11 C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on August 27, 2016
Съб
26 / 13 C

Aбонирайте се за нашия бюлетин!

Знаете ли, че МЗХ разработва нов Поземлен кодекс?

Виж резултатите

Изчакайте ... Изчакайте ...
Ministry of Agriculture and Food
Държавен Фонд Земеделие
0000000490-thumb
ИАРА

За списанието

„Агрозона” е ежемесечно списание, на страниците на което може да откриете анализи и проучвания на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”.

Контакти

гр. София, 1606
бул. “Хр. Ботев” 18, ет. 1, ап. 2
тел. 02/ 950 24 35,
[email]agrozona@agrozona.bg[/email]
[email]office@agrozona.bg[/email]
Copyright © 2012 Агрозона БГ. Всички права запазени